Login
nom d'accès
mot de passe
fermer
se connecter

Superdial. E mutaciaça

1-to padmad video

i Tamàra- Te oves baxtalo! ¿ Rrom san ? Aśtiv te pućhav tut ?
o Olivèri- Va, Rrom sem, baxtali te oves vi tu! So ròdes ?
i Tamàra- Tu kathe këres butǐ ?
o Olivèri- Va, sar dikhës, beśav k-o udar. Udarno sem haj lav sàma kon avel haj kon so kërel.
i Tamàra- ¿ But manuśa këren butǐ kathe ?
o Olivèri- Sar te na! bari institùcia.
i Tamàra- Prinʒares len savorren ?
o Olivèri- Devl!a, so tut ? But pućhes ćhej! And-i CIA këres butǐ ?
i Tamàra- Na more, nùmaj ròdav ëkhë amalinǎ...
o Olivèri- Ëkhë amalinǎ ? Sar bućhǒl tǐ amalin ?
i Tamàra- Marìka, bućhǒl Marìka.
o Olivèri- Marìka, aʒukër... te na ovel ëkh xarni, thulǎrdi, i staźièra ?
i Tamàra- Va, voj sï, kaj sï li ?
o Olivèri- Ći avili aděs, paraśtune ći avel, and-i śkòla...
i Tamàra- Uh ćaćes, aděs paraśtuj... Kaj mïnri godǐ!?

Today's topic 1 >>

verb > E-class > present > singular
click and you will see all present singular of verbs:

in yellow first person
in green second person
in blue third person

Remember these endings: -av, -es, -el.
Disregard for the time being the forms bućhol, këren and avili.

Note that the stress is final in all cases : oves, pućhav etc.. except in ròdes – but endings are the same.
You may complete all singular forms of all verbs.

Today's topic 2 >>

copula (= "to be") > present > singular
click and you will see all present singular of the copula:

in yellow first person I am
in green second person you (alone) are
in blue third person he/she/it is


Note 1: after some particules, like te expressing a wish, the verb ovav, oves, ovel replaces the regular copula: te ovav "may I be", te oves "may you be", te ovel "may s/he be" etc...
Note 2: is (3rd person) may be expressed by Ø as in Kaj mi godǐ ?