Login
nom d'accès
mot de passe
fermer
se connecter

Superdial. O mutaciaça

15-to padmad video

[...]
e lala- Ake e ćhavorrenqe xolova – athe; te kakosqo gad o parno, o něvo, taj vi o krem, o purano – athe hi vi o bodlo e Romeosqo. Sa e familiaqe ćaràpi kethane, duj trìkovi, de man e mesalǐn, naj śuki sar trubul, ka boxlǎrav la paleś andre. Dikh: kerdǎs la tǐ phuri mom, te mamiaqi pheń, ìnke hi sar něvi – dikh sosqe laćhe luludǎ suvdǎs opre... Dombin has voj.
e Tamàra- Ćaćes, ko aděs ʒanel te kerel kasavi xurdikani butǐ vastesqi? So te kerav e kurǎça? Ìnke hi kingǐ taj phari.
e lala- Mukh la and-e bradǐ. Boxlǎrav la me and-e najelǐn. Kaj e śerandesqo fàkelo? Aha, kathe hi. Ake vi e Romeosqo hoodie taj morro kardigan.
e Tamàra- Kaj kindǎn adi blùza? Zurales laćhe motìvi hi la... o śarel, laćhe ranga – kado veś. Vi man has duj kasavi blùzi, nùma naj adićom laćhe.
e lala- Andǎs la mange tǒ kàko katar-e Italìa. Akanak urav tut sig te ʒas, akhar e ćhaven, te uraven pen vi von sig taj te aven te dikhas tǐraxenqe. Las e briśindesqi ambrèla, ko ʒanel, śaj te ćhorel – dikh o marutha kale.
e Tamàra- Aven o ćhave, śunav len...
e lala- Ah, te na bistrav, te kinav e Markosqe něve baskèti vaś-o spòrti and-e śkòla.
e Tamàra- Kaj śaj arakhes?
e lala- K-o phuro, hi les sa: tǐraxa, baskèti, mokasìni, krokodilesqe modèli - raikane, hi les sandàli taj vi curùvlǎ, bacàrǎ, balerìni taj kherǎ hi les...
e Tamàra- ¿Modèli vintage hi les?
e lala- Maj pućhes les kòrkorri... ¿¿¿ Marko, Romeo, AVEN TUMEN ???

Today's topic 1 >>

You already went through a series of possessives forms of the 3rd person (his, her, their) based on the corresponding pronoun, built up from its B-ćham. Remember: laqo kher, laqi adrèsa (padmad 2) and lesqo amal (padmad 7), lesqi phen (pamad 8). One may consider them as adjectives of the boxlo type, but you may figure out now they consist in the B-ćham of the pronoun + -qo, -qi, -qe, namely a possessive postposition, which changes according to the gender, number and accidence of the POSSESSED item. Compare (in light blue, the occurences of the texts):

3rd person : B-ćham of pronoun

the possessed item is:

sing. masc.

sing. fem.

plural (both)

sing. masculine

les

lesqo amal

lesqi phen

lesqe (ćhave)

sing. feminine

la

laqo kher

laqi adrèsa

laqe (ćhave)

plural (both genders)

len

lenqo kher/amal

lenqi phen/adrèsa

lenqe (ćhave)

Note that his, her, their is rendered in this way only when the possessor IS NOT the subject of the clause. In other words, these possessive forms mean always somebody else's item, and nevera his, her, their own item. This will be exemplified later on.
To built a possessive expression including a noun, the same construction is therefoe required: possessor (here masculine) in B-ćham+ -qo, -qi, -qe, namely the possessive postposition,

as highlighted in the text if you click here >>


kàko > B-ćham kakos + -qo [the possessed item is sing. masc.] in kakosqo gad.
kàko > B-ćham kakos + -qi [the possessed item is sing. femc.] in kakosqi adrèsa.
kàko > B-ćham kakos + -qe [the possessed item is in the plural] in kakosqe ćhave.
The feminine possessor implies the same construction:
bibi > B-ćham bibia + -qo [the possessed item is sing. masc.] in bibiaqo gad.
bibi > B-ćham bibia + -qi [the possessed item is sing. femc.] in bibiaqi adrèsa.
bibi > B-ćham bibia + -qe [the possessed item is in the plural] in bibiaqe ćhave, as well as possessors in the plural.
ZU Click here to practice these structures >>
which are by the way common to all Northern languages of India.
The order «possessor + possessed item» or «possessed item + possessor» will be discussed later on.
About the alternative long form of the possessive postposition (-qoro, -qero, -qro) see GR.
The same long form is encountered in the Kannauj area (Northern India).

Today's topic 2 >>

As a rule, masculine nouns borrowed from European languages end in unstressed -o or -i depending on the local vernacular: motìvo or motìvi, spòrto or spòrti, stìlo or stìli, modèlo or modèli etc... with a plural A-ćham in -ǎ.
The i-ending is more common in, but not limited to, Southern areas. Some vernaculars (especially in Bulgaria and Slovakia) have the endings -is: motìvis, spòrtis etc... (sometimes also -os). In some words, the o-ending prevails: plàno.
Accordingly UNSTRESSED endings should not be confused with the STRESSED endings of inherited words, namely masc. o (padmad 12) and fem. i (padmad 13).
Similarly, feminine nouns borrowed from European languages end in unstressed -a: adrèsa, śkòla and form their plural A-ćham in -e.

masculine in unstressed -o or -i

feminine in unstressed -a

singular

plural

singular

plural

A-ćham

avokàti [-o]

avokàti [-ǎ]

avokàta

avokàti [-e]

B-ćham

avokates

avokatěn

avokata

avokaten

In the sing. masculine the ending of the B-ćham is (always stressed) -es, -os or more rarely -is, while it is -ěn or simply -en in the plural. In the sing. feminine the ending of the B-ćham is (always stressed) -a, while it is -en in the plural.

More >>

As mentionned in padmad 14, expressions of quantity do not use this construction but directly the A-ćham of the matter quantified: jekh safin puruma (padmad 13), jekh muśtek xaben (here) - albeit under Hungarian influence the young generation rather says: jekh safin purumença etc.