R.E.D.-RROM

Restoring the European Dimension of Rromani Language and Culture

Login
login name
password
login
Homepage » Introduction

Kana te manges, śaj paruves i ćhib e eksplikacienqi jekhe klikoça and-i zòna laqi p-i angluni rig e kujbosqi, odothe kaj si i màpa.
O kùrso ulavdǒl anda trin bare kotora:


- jekh introdùkcia, konʒardi vi odolenqe so ʒanen rromanes, sar vi e averenqe, save akana śìrden amare ćhibǎça;
- jekh etàźa pal-e rromani ćhib, siklǒmaça anda trin nivèlǎ (sarkon 35-e modulençar andre), kaj maśkar lenθe:


• jekh sikavel i rromani sar ćhib e kheresqi and-i familìa,
• i dùjto sar ćhib and-o akanutno dostipe maśkar gaʒenθe
• aj o trìnto sar ćhib diskusiaqi aj argumentaciaqi;

- ekh aver etàźa pal-i rromani kultùra, kaj si śov tème:

• rromani oratùra aj literatùra
• història e Rromenqi
• cronologie istorică
• història e rromane muzikaqi
• etnologìa aj tradìcia
• lingvistìka
• aj evroputni komunikàcia.

Akaja etàźa anel tuqe ćaćikane informàcie pala sarkon umal e ʒanimasqi a angla sa ristǎrel tuqe training kaj te siklǒs te des dùma rromanes and-i intelektuàlo komunikàcia, barvaledere aj buter precizone stiloça desar and-e kheresqi ćhib daikani.
Savorra!len, vi tumen so ʒanen rromanes, aj vi tumen so akana śìrden, xaj putren i introdùkcia e kursosqi aj drabaven la kidime samaça.
¿Kon ʒanel rromanes aj kon śìrdel? Sarkon, savo/savi del dùma rromanes khere, pinʒarel pretele 300-400 lava rromane.

 

struktura domek.png