Login
nom d'accès
mot de passe
fermer
se connecter

Superdial. O-bi mutaciaqo

1-to padmad video exercise

i Tamàra- Te oves baxtalo! ¿ Rrom sinan ? Śaj pućhav tut ?
o Olivèri- Va, Rrom sinom, baxtali te oves vi tu! So ròdes ?
i Tamàra- Tu akate keres buti ?
o Olivèri- Va, sar dikhes, beśav k-o udar. Udarno sinom aj lav sàma kon avel aj kon so kerel.
i Tamàra- ¿ But manuśa keren buti akate ?
o Olivèri- Sar te na! Si bari institùcia.
i Tamàra- Pinʒares len savorren ?
o Olivèri- Devl!a, so si tut ? But pućhes ćhaj! And-i CIA keres buti ?
i Tamàra- Na more, sadaj ròdav jekhe amalinǎ...
o Olivèri- Jekhe amalinǎ ? Sar bućhol ti amalin ?
i Tamàra- Marìka, bućhol Marìka.
o Olivèri- Marìka, uʒar... ma te ovel jekh xarni, thulǎrdi, i staźièra ?
i Tamàra- Va, oj isi, kaj stali ?
o Olivèri- Na avili avdives, paraśtune na avel, si and-i śkòla...
i Tamàra- U ćaćes, avdives si paraśtuj... Kaj mi godi!?

Today's topic 1 >>

verb > E-class > present > singular
click and you will see all present singular of verbs:

in yellow first person
in green second person
in blue third person

Remember these endings: -av, -es, -el.
Disregard for the time being the forms bućhol, keren and avili.

Note that the stress is final in all cases : oves, pućhav etc.. except in ròdes – but endings are the same.
You may complete all singular forms of all verbs.

Today's topic 2 >>

copula (= "to be") > present > singular
click and you will see all present singular of the copula:

in yellow first person I am
in green second person you (alone) are
in blue third person he/she/it is


Note 1: after some particules, like te expressing a wish, the verb ovav, oves, ovel replaces the regular copula: te ovav "may I be", te oves "may you be" etc...
Note 2: is may be expressed by stali, stali, stale as in Kaj stali ? or by Ø as in Kaj mi godi ?